فهرست بستن

خرید کپسول آتش نشانی روناک

کپسول آتش نشانی روناک خزر

شرکت روناک گاز خزر تولید کننده کپسولهای ( پودر و گاز، آب و گاز ، فوم ) و انواع کپسول های اتوماتیک سقفی در اندازه های مختلف با جنس ورقه های فولاد است. در کپسول های پودری، پودرهای خاموش کننده با کیفیت BC و ABC و در محصولات اطفاء حریق اتوماتیک سقفی آب به همراه فوم پروتئین AFFF با محرکه گاز ازت استفاده می شود . کپسول آتش نشانی روناک خزر دارای استاندارد ISO 9001 هستند و همچنین تست آزمون بدنه تا ۹۰ بار فشار را نیز انجام داده اند. این شرکت علاوه بر کپسول های روناک خزر تولید کننده ی برندهای اطلاس، پیشتاز، کاوه ، سپهر و پیشگام نیز می باشد.

کپسول آتش نشانی روناک

کپسول آتش نشانی روناک 2 کیلوگرمی پروپروتئین،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 2 لیتری بایوفوم،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 4 کیلوگرم پودر و گاز،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 4 لیتری آب و گاز،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 6 لیتری بایوفوم،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 10 لیتری آب و ،گاز،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 3 کیلوگرم پودر و گاز،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 1 لیتری آب و گاز،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول اتوماتیک سقفی روناک،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 25 لیتری آب و گاز،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 50 لیتری آب و گاز،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 25 کیلویی بایوفوم،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 10کیلویی بایوفوم،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 25 لیتری بایوفوم،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول اتوماتیک سقفی روناک بایوفوم،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک
کپسول آتش نشانی روناک 50 کیلوگرم پودر و گاز چرخ دار،خرید کپسول آتش نشانی روناک، کپسول آتش نشانی روناک